Články

Co s tímhle kamenem?

Marek 12, 1 – 12 (1) Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. (2) V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral… Číst dále »Co s tímhle kamenem?

Otázky ano, odpovědi ne

Marek 11, 27 – 35 (27) Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší (28) a řekli mu: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal tuto moc, abys to činil?“ (29) Ježíš jim řekl: „I já vám položím… Číst dále »Otázky ano, odpovědi ne

Víra, modlitba a fíky

Marek 11, 20 – 26 (20) Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. (21) Petr se rozpomenul a řekl: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ (22) Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! (23) Amen, pravím vám, že kdo řekne této… Číst dále »Víra, modlitba a fíky

Papaláši a pozdvižení v chrámu

Marek 11, 15 – 19 (15) Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; (16) nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. (17) A učil je: „Což není psáno: ‚Můj… Číst dále »Papaláši a pozdvižení v chrámu

A co práva stromů?

Marek 11, 12 – 14; 20 (12) Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. (13) Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. (14)… Číst dále »A co práva stromů?

Uzdravení slepého Bartimea

Markovo evangelium 10, 46 -52 (46) Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. (47) Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se… Číst dále »Uzdravení slepého Bartimea