Modré pondělí

Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“ Velekněží a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.

(Marek 11, 15-19)

Pondělí. Ježíš přichází na vnější nádvoří v chrámě, určené pro všechny poutníky, kteří přicházejí na Velikonoce do Jeruzaléma. Ale nenachází lidi, kteří se zde potichu modlí, nebo vzdávají díky. Nádvoří je naplněno trhovci a prodejními stánky. Jeho hněv se obrací proti těm, kteří tohle všechno mají na svědomí. Podle příkazů, které dostal Mojžíš od Hospodina, měli Izraelci místo, kde přebývala Hospodinova sláva. Byl to stan setkávání. Poté, co se usadili v zaslíbené zemi, dal král Šalamoun postavit chrám. Chrám, do kterého přichází o Velikonocích Ježíš, je druhý v pořadí. První byl zbořen při obléhání babylóňany. Chrám byl pro Izraelský lid tím nejsvětějším místem a kněží a zákoníci, se o něj měli starat. Jenže se starali akorát o prospěch a tak vnější nádvoří proměnili v tržiště, aby mohli vydělat na prodeji obětin. Místo, které mělo sloužit lidem k setkání s Bohem, se stalo centrem obchodu. Ježíš je právem rozhořčen, protože tak to být nemělo. Kárá chamtivé kněží a ti, místo, aby se styděli a napravili, ho chtějí usmrtit. Jak je to s námi? Ježíš, kterého jsme pozvali a přivítali v chrámu našeho srdce, nachází spoustu špatného. A protože nemůže být tam, kde vládne hřích, začne uklízet. Ukáže nám naši hříšnost a špatnost. Co tedy uděláme my? Necháme jej, a s jeho pomocí zvítězíme nad špatností? Nebo jej odmítneme, protože nebudeme chtít přijít o některé touhy a sny? Ježíš není trhovec, který by s námi smlouval. Chce tě buď celého, nebo nic. Naše srdce se mají stát chrámem, kde bude uctíván pouze On. Pro cokoliv dalšího v něm není místo.