O nás

Kdo jsme

Jsme lidé, kteří odevzdali svoje životy Ježíši Kristu. Křesťanství je smysl našeho života a chceme naplňovat Ježíšův příkaz: „Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“

Vážíme si toho, že můžeme žít na tak krásném místě, jakým je Český ráj, a že můžeme znát tolik skvělých lidí. Cítíme se dlužníky všech a chceme se s Vámi podělit o to nejcennější, co máme, o evangelium. 

Během naší křesťanské cesty jsme prožili zklamání z institucionálních církví, které se soustředí na nedělní kulturu, upevňování organizační struktury a podporu duchovenstva. 

Nikdy jsme ale neprožili zklamání z Boha. Bible nás ani jednou nezavedla na scestí. Bůh je naše pevná skála a nedobytný hrad, pomoc v nouzi, která nikdy nezklame. Může se tím stát i pro vás. 

Toužíme se vracet k základům křesťanství a  budovat svobodné a nezávislé společenství lidí, kteří se živí vlastní prací a chtějí ve svých životech následovat Ježíše Krista. To znamená poslouchat, co nám přikázal, a brát vážně Boží Slovo, Bibli. 

Blanka a Vítek Šťastní 

Čemu věříme

 

Apoštolské vyznání víry

 
 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe a země, 

i v Ježíš Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 

který se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie panny, 

trpěl pod Pontským Pilátem, 

byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. 

Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 

vystoupil na nebesa, 

usedl po pravici Boha, Otce všemohoucího, 

odkud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, 

svatou církev obecnou,

společenství svatých, 

odpuštění hříchů a vzkříšení těla.