Velikonoční neděle

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.

(Lukáš 24, 1-12)

Velikonoční neděle. Kristus vstal z mrtvých. Žije. Jak sám řekl, tak se stalo. Protože v něm nebylo hříchu, neměla smrt nad ním moc. Postupně se ukázal všem svým učedníkům a ještě s nimi nějaký čas pobyl, než byl vzat do nebe. Sami učedníci nevěřili, když jim ženy přišly říct, že byl vzkříšen. Známe ten výrok Tomášův: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“(Jan 20,25) Když mu pak Ježíš příště říká, ať tedy vloží prst a ruku do rány, Tomáš mu odpovídá: „Můj Pán a můj Bůh.“ A Ježíš mu odpovídá: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Ano, neviděli jsme Ježíše na vlastní oči, ale věříme svědectví apoštolů. Věříme, že je Ježíš živý a předešel nás do Božího království, kde nám připravil příbytky, jak sám řekl. To všechno, si můžeme přečíst v Bibli, Novém Zákoně. Na Písmu stojí celý náš život a Ježíš Kristus je jeho Pánem. Věříme, že až dokončíme naši pouť na tomto světě, setkáme se s ním. Než odešel do nebe, slíbil nám přímluvce – Ducha Svatého, a ten nás provází. A jednou spatříme Ježíše na vlastní oči, jako jej viděli ti, kteří nám o tom napsali. Kéž by každý člověk poznal, co pro něj Kristus udělal. Amen.