Zelený čtvrtek

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘  A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“  Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.  Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

(Lukáš 22,7-20)

Zelený čtvrtek. Ježíš usedá s učedníky naposledy před svou smrtí u stolu. Slaví s nimi hod beránka. Je to slavnost ustanovená na památku vyjití z Egypta. Kdy noc před odchodem procházel anděl smrti Egyptem a bral všechno prvorozené. Jenom domy Izraelců byly ušetřeny, pokud zabili beránka a jeho krví potřeli dveře. Anděl smrti se od těchto dveří odvrátil a nikdo nezemřel. Jak příhodné. Pro vysvobození od smrti musí zemřít zástupná oběť – beránek. Jeho krev chrání. Nyní se Ježíš připravuje na stejnou oběť. Ví, že je zástupnou obětí za hříchy těch, kteří v něho věří. Mzdou hříchu je smrt. To znamená, že my všichni zemřeme. Protože jsme hříšní. Ježíš nabídl sám sebe, jako oběť, abychom my mohli žít. Pokud přijímáme jeho oběť, čeká nás věčný život. Proč vlastně smrt jednoho člověka stačí jako oběť za hříchy mnohých? Protože Ježíš je jediný člověk, který neměl zakusit smrt, protože byl bez hříchu. On ji podstoupil dobrovolně, aby skrze jednu oběť mohli být mnozí zachráněni. Stejně jako skrze jednoho člověka – Adama přišel hřích, tak skrze jednoho člověka – Ježíše byl hřích přemožen. Když Izraelité zabíjeli beránka, tak on šel nedobrovolně. Ježíšova oběť je dobrovolná. A v tom se ukazuje jeho láska k nám. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15,13) Ježíš se obětoval za nás.