Čemu věříme

Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, které je spolehlivým a dostatečným zdrojem moudrosti pro všechny oblasti lidského života.
Věříme, že Bůh Bůh bude spravedlivě soudit každého člověka. Věříme, že Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem člověkem a jediná naděje na odpuštění hříchů a záchranu před spravedlivým Božím trestem. Věříme, že Bůh je dobrý a že se odměňuje všem, kdo ho upřímně hledají.

Co děláme

Čteme Bibli, modlíme se, zpíváme, diskutujeme, studujeme, pracujeme. Chceme žít podle příkladu Ježíše a podle učení apoštolů, které je zaznamenáno v Novém zákoně. Vším, co děláme, chceme vzdávat čest Bohu a šířit slávu jeho jména.

Kde se scházíme

V současné době se scházíme v domácnosti (Diamantová 1908), každou středu od 19 hodin k biblické skupince a v neděli od 10 hodin k nedělnímu shromáždění.

Život není náhoda

Člověk není dílem náhody. Nejsme nechtěným výsledkem slepého evolučního procesu, nejsme produkt náhodných změn a mutací, které nemají žádný smysl a cíl. Nejsme hvězdný prach, který měl to štěstí, že si jednoho dne uvědomil sám sebe. Jsme tu proto, že nás, muže a ženy, stvořil Bůh. A nejen to – jsme velmi vznešená stvoření, protože jsme stvoření k Božímu obrazu. Od zvířat nás nedělí jen “tři dny hladu”, jak někdo vtipně poznamenal. Rozdíl je mnohem hlubší.  

Co se pokazilo?

Lidé dostali svobodnou vůli. Bůh v nás chtěl mít partnery, ne automaty. Dostali jsme možnost Boha milovat a poslouchat, ale také se k němu obrátit zády. Vybrali jsme si druhou variantu. Snažíme se být bohy a nenechat si od skutečného Boha mluvit do života. Ztratili jsme původní svobodu a naše mysl je poznamenaná egoismem a nedůvěrou vůči Stvořiteli. Hledáme své štěstí ve věcech tohoto světa, uctíváme stvoření namísto Stvořitele. To nás ale vždy vede jen k nesvobodě a zklamání. Je třeba, bychom začali hledat skutečné štěstí na jediném místě, kde ho lze najít, v Bohu.

Je tu cesta!

Bůh nás miluje pevnou otcovskou láskou, i když si to vůbec nezasloužíme. Přestože jsme mu tolikrát plivli do tváře, udělal ze své lásky k nám všechno pro to, aby nám otevřel cestu zpátky k sobě. Ta cesta je jeho syn, Ježíš Kristus.

Neexistuje jiný způsob, jak se přiblížit k Bohu, než skrze Ježíše. On je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Neexistuje žádný duchovní učitel, žádné náboženství ani žádná filosofie, která by nabízela to, co Ježíš Kristus: Odpuštění hříchů, obnovu lidského srdce a smíření s nebeským Otcem. Ježíšova nabídka je zcela jedinečná. Patří mezi ty, které se neodmítají.

Dva pomníky

Na svojí každodenní cestě do práce (mám tu výsadu chodit do práce pěšky) míjím dva pomníky. První je...

Velikonoční neděle

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly...

Bílá sobota

Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím...

Velký pátek

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali...

Zelený čtvrtek

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl...

Škaredá středa

Blížil se svátek nekvašených chlebů, Velikonoce. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho (Ježíše)...

Šedivé úterý

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena...

Modré pondělí

Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel...

Květná neděle

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl...

Jidášův polibek

Marek 14, 43 – 52 (43) Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, zákoníci...